سوالات بالینی شما

1آیا می توان هوش را افزایش داد؟
2اختلال طیف اوتیسم چه زمانی تشخیص داده می شود؟
از 18 تا 3 سالگی زمان طلایی تشخیص اختلال طیف اوتیسم است.

سوالات آموزشی و پژوهشی شما

1آیا کارورزی در کلینیک مغز و شناخت انجام می شود؟
بله . سه مدل خدمات کارورزی در کلینیک مغز و شناخت وجود دارد.
2آیا کلینیک در اجرای پایان نامه همکاری می کند؟
بله برای اطلاغ از شرایط همکاری کلینیک مغز و شناخت در انجام فعالیت های آموزش و پژوهشی به این لینک مراجعه کنید.
غربالگری سالمندی